Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 2 του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια δύο (2) μηνών. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
 2. Καθορισμός ειδικοτήτων του υπό πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας έως οκτώ μηνών. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
 3. Εγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. : α) για τη προμήθεια αμμοχάλικων και έτοιμου σκυροδέματος και β) για τη προμήθεια υλικών συντήρησης ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, του Δήμου. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
 4. Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 6/2014 μελέτης με τίτλο ¨Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. του Δήμου¨ και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
 5. Εγκριση απολογισμού Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου έτους 2013. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
 6. Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού, έτους 2014. - (Εισηγήτρια το Μέλος της Δ.Ε. κα Σίδερη).
 7. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων και προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου Α΄ εξαμήνου 2014. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Μακρή).
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 - κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
 9. Η υπ’ αριθμόν 107/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί των από 31.03.2014 και 07.04.2014 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού εκμίσθωσης του Δημοτικού Περιπτέρου Λουτρών Αιδηψού¨. - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
10. Η υπ’ αριθμόν 135/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2014¨ . - (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
11. Η υπ’ αριθμόν 33/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα ¨Επί αιτήσεως HELLAS ON LINE¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
12. Εγκριση προσκύρωσης ιδιοκτησίας Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στην κα Αθηνά συζ. Ιωάννη Αναγνώστου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
13. Επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού 90,00 €, στην κα TARAN ALYA του VLADIMIR. - (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).  
14. Επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού 90,00 €, στην κα BIBAJ LISBONA του MET. - (Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Αράπογλου).
15. Εγκριση 1ου/24.03.2014 Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
16. Αποδοχή δωρεάς ½ αστικού ακινήτου, ιδιοκτησίας Βούλγαρη Θεμιστοκλή του Σπυρίδωνα, στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στο Δήμο. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
17. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης αντικειμενικής αξίας των προς αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταθαράς).
18. Το υπ’ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα ¨Αίτηση Σούρα Νικολάου για τοποθέτηση περιπτέρου¨ και απομάκρυνση περιπτέρου ιδιοκτησίας Δημητρίου Ι. Καπελαρή στην Δ.Κ. Αιδηψού. - (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ. Κ. κα Παπαποστόλου).
19. Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου και χορήγηση νέων αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (καντίνες). - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στάμου - Ζαγκανά Αθανασία