Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Χριστοφής Ζάχος
Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν και βρίσκονται προς δημοπράτηση τα κάτωθι έργα:

1) Υποέργο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης» της πράξης [430037] για την ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (16.194.795,00€). Η προθεσμία περαίωσης είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και υπάγεται στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με αριθμό απόφασης Ε (2007) 5442/5.11.2007 της επιτροπής των ΕΚ.

2) Υποέργο: Τεχνικός σύμβουλος της πράξης [430037] «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  τριακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (307.500,00€). Ο τεχνικός σύμβουλος υποστηρίζει το ανωτέρω έργο καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του  το οποίο  υπάγεται επίσης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με αριθμό απόφασης Ε (2007) 5442/5.11.2007 της επιτροπής των ΕΚ.

Η σημερινή Διοίκηση του  Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού εργάζεται και θα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση μέχρι της 31/08/2014. Συνολικά θα παραδώσει στην νέα Δημοτική Αρχή έργα ενταγμένα συνολικού προϋπολογισμού άνω των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ και είμαστε βέβαιοι ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα ανταποκριθεί πλήρως στα νέα της καθήκοντα προς όφελος ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας της Βορείου Ευβοίας.

Ιστιαία, 28/05/2014

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Χριστοφής Ζάχος