Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 3 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :
 
 1. Εκλογή αναπληρωματικών μελών (1 της πλειοψηφίας, 1 της μειοψηφίας, 2 δημότες) για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.). - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. κα Λουκατζίκου).
 2. Ορισμός Προεδρείου Δημοτικής Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης. - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος).
 3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 163/2014 ΑΔΣ - Επιτροπή Σφράγισης καταστημάτων. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σελίμης).
 4. Υπογραφή της ¨Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank¨ και της ¨Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS¨ με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων. - (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
 5. Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών για τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
 6. Κατανομή πίστωσης ύψους 36.419,39 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων, έτους 2014. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
 7. Εγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. : α) για τη προμήθεια αμμοχάλικων και έτοιμου σκυροδέματος και β) για τη προμήθεια υλικών συντήρησης ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, του Δήμου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος).
 8. Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 6/2014 μελέτης με τίτλο ¨Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. του Δήμου¨ και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος).
 9. Αποδοχή μελέτης με τίτλο ¨Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισμού Γιάλτρων¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
10. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο ¨Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Αρτεμισίου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
11. Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο ¨Περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κοινότητας Λιχάδας. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
  12. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου με τίτλο ¨Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Αρτεμισίου - Πευκί - Ασμηνίου Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού¨ (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 345/08 μελέτης. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
13. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου ¨Υδροδότηση οικισμού Σκεπαστής της Τ.Κ. Αγίου¨, προϋπολογισμού 18.550,00 € (Αριθμός μελέτης 22/2013 – ΕΑΔΣ 342/2013). - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
14. Εγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο ¨Energy for Mayors¨ που υποστηρίζει την Πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων». - (Εισηγήτρια η Δήμαρχος).
15. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 121/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Εγκριση προσκύρωσης ιδιοκτησίας Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, στη Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, στην κα Αθηνά συζ. Ιωάννη Αναγνώστου¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
16. Γνωμοδότηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων για μετεγκατάσταση – μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., στη θέση ¨Χερσονήσι - Σκουπίδια¨ Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
17. Η υπ’ αριθμόν 81/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί του με αριθ. πρωτ. : 3445/17.02.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας με θέμα ¨Αίτημα επιστροφής παραβόλων¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
18. Αίτηση παραγωγού αγροτικών προϊόντων Γεωργίου Δ. Καρακάξη για τοποθέτηση για τοποθέτηση σε θέση (Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας) προς πώληση των προϊόντων του. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
19. Διάθεση πίστωσης, για κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου 28ης Οκτωβρίου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος).
20. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού Σέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρεία, του άρθρου 265, του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 6, Ν.4071/2012, για την έγκριση του καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε., για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή του ανωτέρω καταστατικού και για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, στη γενική συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας του άρθρου 265, του Ν. 3463/2006. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος).
21. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών ελέγχου οικονομικής χρήσης 2014. - (Εισηγήτρια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
22. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. - (Εισηγήτρια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
23. Η υπ’ αριθμόν 269/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Γνωμοδότηση πληρεξούσιας Δικηγόρου κας Ελισάβετ Πισσάκη, σχετικά με την υπ’ αριθμό 720/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά - Τμήμα Ε΄ Τριμελές¨. - (Εισηγήτρια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).      
24. Η υπ’ αριθμόν 270/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Γνωμοδότηση πληρεξούσιας Δικηγόρου κας Ελισάβετ Πισσάκη, σχετικά με την υπ’ αριθμό 721/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά - Τμήμα Ε΄ Τριμελές¨. - (Εισηγήτρια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Παπαϊωάννου).
25. Εγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής του έργου ¨Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στο Δ.Δ. Ελληνικών¨. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
26. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων και δαπάνη Σχολικών Τροχονόμων Β΄ εξαμήνου 2014. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
27. Παραχώρηση χρήσης χώρου σε Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, για την αποθήκευση δημόσιου υλικού. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
28. Κλάδεμα δένδρων όλου του Δήμου. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
29. Εκποίηση επιβατηγού Δημοτικού αυτοκινήτου ΚΗΙ 8851. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
30. Λειτουργία νέων τμημάτων Ι.Ε.Κ. και δέσμευση Σχολικών αιθουσών. - (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα