Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
Ιστιαία, 7-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: 20873
Αριθ. Απόφ.: 268

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού, Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ147/2007 τεύχος Α).
2. Τις  διατάξεις του παρ.1 περιπτ.  δ΄  του  άρθρου 58  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
3. Την  παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/11, ΦΕΚ-138 Α/16-6-11, σύμφωνα με την οποία  ορίζεται  ότι: Η  πλήρωση  μίας  θέσης, εκ των θέσεων  που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007. Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  θέση  που  πληρούται  αποτελεί  θέση  συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Λοιπές διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες εφαρμόζονται και για το συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη».
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012)  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής 2013-2016  -  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.  4046/2012  και  του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
5. Την  υπ'  αριθμ. 2/3850/0022/26.2.2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΟΔ) κοινή  υπουργική απόφαση, «Καθορισμός αποδοχών, κατ' αποκοπήν εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 2/32220/0022/23.04.2012 (ΦΕΚ 1391/27.04.2012 τεύχος Β').
6. Την βεβαίωση  καταγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με αριθμό 7172466318.
7. Το γεγονός ότι ο Βλαχοστέργιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψή του σε θέση ειδικού Συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ στο Γραφείο της Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού.
8. Τη υπ’ αριθμ. 20878/7-11-2014 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2014 και την υποχρεωτική πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την πρόσληψη του Βλαχοστέργιου Κωνσταντίνου του Αθανάσιου ως ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για ένα έτος, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παρέχει υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, που μπορεί να αναφέρονται στην διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία  και  παρουσίαση  στοιχείων  απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.
Για την εφαρμογή της παρούσας θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση μεταξύ της Δημάρχου και του προσλαμβανόμενου.
Η ανωτέρω σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς αποζημίωση για τον αναφερόμενο σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει η Δήμαρχος που τον προσέλαβε πριν την λήξη του ανωτέρω αναφερόμενου διαστήματος.
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 2.520,00 €, θα καλυφθεί για το έτος 2014 από τους ΚΑ 00.6031.001 και 00.6053.001 του προϋπολογισμού 2014.
Για το επόμενο έτος θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 18.500,00 € ετησίως.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ελένη Ευσταθίου