Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΤΑ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
Τ.Κ. 342 00  ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ.:  2226 3 50037
FAX.:  2226 0 53293
e-mail.: dimistiaias@gmail.com

Ιστιαία,  03.12.2014
Αριθ. Πρωτ.:  22017

Προς : Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ειδική Επιτροπή άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Νομού Ευβοίας - Βοιωτίας. Ελ. Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2
341 00 Χαλκίδα

ΘΕΜΑ : Προσφυγή κατά της υπ’ αριθμόν 4850/235857/18.11.2014 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

ΣΧΕΤ. : 1. Το υπ’ αριθμ. 4486/222811/31.10.2014 έγγραφο, του Τμήματος  
                  Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Ευβοίας της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε..
             2. Το υπ’ αριθμ. 20541/05.11.2014 έγγραφό μας.

Ο Δήμος μας, ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΚΑΤΑ της υπ’ αριθ. 4850/235857/18.11.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, η οποία αφορά την αποδοχή της από 17/10/2014 ένστασης των Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού κ. Σωτήρη Πανουργιά και κ. Αγγελου Μισιρλή, κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν στη συνεδρίαση που διεξήχθη στις 15-10-2014, με το σκεπτικό ότι δεν επιδόθηκε γραπτώς η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15-10-2014, στους ενιστάμενους Συμβούλους, στην οποία να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διότι  δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της, πλήρως τις διατάξεις των άρθρων 95, του Ν. 3463/2006 & του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα :


Στην ανωτέρω απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε., λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η περίπτωση της § 2, του άρθρου 95, του Ν. 3463/2006 & της § 2, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας, η Πρόεδρος, εν προκειμένω, του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Συμβούλιο με γραπτή πρόσκληση.
Όμως, στη προκειμένη περίπτωση, δεν λαμβάνεται υπ΄ όψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3, του άρθρου 95, του Ν. 3463/2006, η πρόσκληση επίσης δημοσιεύεται στο Δημοτικό κατάστημα  αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα και με τις διατάξεις της § 4, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010 και επιδίδεται ή γνωστοποιείται, στους Συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

1. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, ο όρος γνωστοποιείται δεν έχει συμπεριληφθεί τυχαία στις ισχύουσες διατάξεις, αλλά για να προληφθεί ή προβλεφθεί περίπτωση αδυναμίας εύρεσης Δημοτικού Συμβούλου και επίδοσης γραπτής πρόσκλησης (απουσία σε εσωτερικό ή εξωτερικό, περιστασιακή άγνωστη διαμονή κλπ.), ή σκόπιμης αδιαφορίας Δημοτικού Συμβούλου, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες δυσλειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου, στη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2014, δεν προσήλθε, το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, των παρατάξεων ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ με επικεφαλής τον κ. Ηλία Πετσή, ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ με επικεφαλής την κα Ουρανία Παπανδρέου και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ με επικεφαλής τον κ. Ιωάννη Αναγνώστου, αν και είχαν προσκληθεί, με επίδοση της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης.
Καθίσταται πρόδηλη λοιπόν η σκοπιμότητα των ενεργειών.

2. Όπως αναφέρουμε στο ανωτέρω 2 σχετικό, στην περίπτωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πανουργιά Σωτήριου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης του, διότι δεν έχει δηλωθεί ακριβής διεύθυνση κατοικίας, κατέστη αδύνατη η παράδοση της έγγραφης ημερήσιας διάταξης αλλά όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά έγγραφα, έλαβε στις 10 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή έξι (6) ημέρες πριν τη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2014, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως αυτή εμφαίνεται και στην επισυναπτόμενη δήλωσή του, την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, η οποία ακολούθησε την αποστολή, την ίδια ημέρα, όπως προκύπτει επίσης από τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά έγγραφα, της ειδοποίησης – γνωστοποίησης, της πρόσκλησης της συνεδρίασης, μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος, με περιεχόμενο που εμπεριείχε την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, όπως εξάλλου είχε συμβεί πολλάκις στο παρελθόν, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, είναι πλήρως προφανές ότι, δεν υφίσταται θέμα μη λήψεως γνώσης επί της ημερήσιας διάταξης, από τον ενιστάμενο Δημοτικό Σύμβουλο.
Στην περίπτωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μισιρλή Αγγελου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη, όπως προκύπτει επίσης από τα επισυναπτόμενα αποδεικτικά έγγραφα, έλαβε στις 10 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή έξι (6) ημέρες πριν τη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2014, την ειδοποίηση - γνωστοποίηση της πρόσκλησης της συνεδρίασης, μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος, με περιεχόμενο που εμπεριείχε την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Λόγω αδυναμίας εξεύρεσης του ανωτέρω Δημοτικού Συμβούλου, διότι δεν έχει δηλωθεί ακριβής διεύθυνση κατοικίας, κατέστη αδύνατη η επίδοση της έγγραφης ημερήσιας διάταξης, καθότι δεν έχει προσκομίσει, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως εμφαίνεται και στην επισυναπτόμενη δήλωσή του.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα μπορούσε να λάβει γνώση αυτής είτε προσερχόμενος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και παραλαμβάνοντας τη πρόσκλησή του είτε προσφεύγοντας στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου είχε αναρτηθεί η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

3. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της § 4, του άρθρου 67, του Ν. 3852/201 και του άρθρου 3, του άρθρου 95, του Ν. 3463/2006, σε περίπτωση που ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχει ορίσει πρόσφορα μέσο για τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης, αρκεί η δημοσίευση αυτής στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι ανωτέρω δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν ορίσει ως πρόσφορα μέσα γνωστοποίησης της πρόσκλησης, αφενός ο κ. Πανουργιάς την ηλεκτρονική διεύθυνση sotospan1981@hotmail.com, ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail), και το κινητό τηλέφωνο 6909901535, αφετέρου ο κ. Μισιρλής το κινητό τηλέφωνο 6973331859, στα οποία γνωστοποιήθηκε και για τους δύο η πρόσκληση.    

4. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, έχει τηρηθεί πλήρως η προβλεπόμενη διαδικασία, πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2014 και κανένας εκ των δύο ενιστάμενων Δημοτικών Συμβούλων, μπορεί να επικαλεστεί τη μη ενημέρωσή του.
Για το λόγο αυτό και μη υποψιαζόμενοι την πρόθεση Συμβούλων της μειοψηφίας, να λειτουργήσουν με αυτό το σκόπιμο τρόπο, ως προς την ακύρωση της συνεδρίασης, δείχνοντας την αδιαφορία τους και συγχρόνως αγνοώντας πλήρως και επιδεικτικά κάθε στοιχειώδη υποχρέωσή τους (άρθρα 70, § 1 & 98, Ν. 3463/2006 & § 1 & 68, Ν. 3852/2010), αλλά και λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού και μέσων, η Υπηρεσίας μας δεν ενήργησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ως προς την επίδοση, από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 124, του Κώδικα Πολιτική Δικονομίας.
 
5. Πρέπει να ληφθεί υπ’  όψη ότι, στη σημερινή εποχή, όπου το ίδιο το Κράτος επικοινωνεί με τους πάντες ηλεκτρονικά και χωρίς αποδεχόμενη αμφισβήτηση, η ηλεκτρονική επικοινωνία του Δήμου να θεωρείται αμφισβητήσιμη, παρά την ύπαρξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας, η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, διαδικασία η οποία αποφέρει και οικονομικά οφέλη, αφού αποφεύγεται η υπερβολική και δαπανηρότατη διαδικασία των αντιγράφων.

6. Η υποβληθείσα ένσταση έχει κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έλαβε πρωτόκολλο, 4486/222011, την 30η Οκτωβρίου 2014, δηλαδή είκοσι μία (21) ημέρες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης της συνεδρίασης, δηλαδή της επίμαχης πράξης και δέκα έξι (16) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 227, του Ν. 3852/2010.

7. Θεωρούμε ότι, η υποβληθείσα ένσταση, των δύο Δημοτικών Συμβούλων, έπρεπε να απορριφθεί, από τη Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε., ως αδικαιολόγητη και άνευ ουσιώδους περιεχομένου αλλά και σκοπίμως κατατεθείσα συγχρόνως, για την πρόκληση, μόνο και μόνο, εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την αποδοχή της παρούσας ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας και την ΑΚΥΡΩΣΗ της υπ’ αριθμόν 4850/235857/18.11.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Η Δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού                      
Ελένη  Ευσταθίου

Συνημμένα :                  
1. Αποδεικτικό δημοσίευσης πρόσκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Αποδεικτικό Ανάρτηση πρόσκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
3. Αποδεικτικό αποστολής γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms).
4. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής ημερήσιας διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail).
5. Δηλώσεις στοιχείων ενιστάμενων Δημοτικών Συμβούλων.
6. Το υπ’ αριθμόν 4486/222811/31.10.2014 έγγραφο, του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού
    Νομού Ευβοίας της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε..
7. Αντίγραφα των ενστάσεων των κκ. Πανουργιά, Μισιρλή.
8. Το υπ’ αριθμόν 20541/05.11.2014 έγγραφό μας.