Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ,  εξέδωσε  το αρίθμ. 01/2014 Δελτίο Ασφάλειας Έναντι Ατυχημάτων το οποίο απευθύνεται προς όλους τους Κυβερνήτες και ιδιοκτήτες μικρών σκαφών.

 Σκοπός του Δελτίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τα ναυτικά ατυχήματα, περιγράφοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα διερεύνησης καθώς και τις προτεινόμενες ενέργειες για την αποφυγή παρόμοιων επισφαλών καταστάσεων.

Το αρίθμ. 01/2014 Δελτίο Ασφάλειας Έναντι Ατυχημάτων έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην  ηλεκτρονική διεύθυνση www.hbmci.gov.gr/js/safety%20bulletin/01-2014.pdf