Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ

Η ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού έχοντας υπόψη
1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, 2) την αριθµ. 44/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 3) την αριθµ. 108/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 4)την αριθµ. 30/2015 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών και ακινήτων (Π.∆ 270/1981) και 5) την αριθ. 84/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής.

Α. Δηµοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστηµάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, συνολικής έκτασης 50,00 m2 και 45,00 m2 και στην πλατεία στην Τ. Κ. Αγίου, έκτασης 60,00 m2 , για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2015.

Β. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
1. Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα παραχωρηθούν είναι οι κάτωθι :
Α) Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας. Τα 50,00 m2, που βρίσκονται βορειοδυτικά της πλατείας (από περίπτερο απέναντι εισόδου Δημαρχείου και προς δυτικά της πλατείας). Τα 45,00 m2, που βρίσκονται ανατολικά της πλατείας (δίπλα Μνημείου Ηρώων).
Β) Πλατεία Αγίου στην Τ. Κ. Αγίου. Τα 60,00 m2, που βρίσκονται δυτικά της πλατείας.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύµφωνα µε την 196/2011 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2 για την κεντρική πλατεία της Ιστιαίας και 6,00 ευρώ/μ2 για την πλατεία της Τ.Κ.Αγίου.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη.
Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 29/5/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο δηµαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιων της επιτροπής δηµοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 30/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (µετά από µία εβδοµάδα) στις 5/6/2015 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006).
Στην δηµοπρασία έχουν δικαίωµα να λάβουν όσοι έχουν καταστήµατα µε προβολή στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας και στη πλατεία της Τ.Κ.Αγίου.

1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεν πρέπει να οφείλουν στο δήµο.
2. Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
4. Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στις πλατείες από το δήµο, οι καταστηµατάρχες υποχρεούνται όταν ειδοποιηθούν να αποµακρύνουν τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση.
5. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.
7. Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Δηµάρχου  τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου µας www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00. Πληροφορίες: κ. Παντελής Πισσάκης, τηλέφωνο.: 2226-3-50021 ΦΑΧ.: 2226-056163

ΙΣΤΙΑΙΑ 18- 05- 2015
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου