Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Νομικού - Δικηγόρου) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ανακοινώνει η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Ελένη Ευσταθίου σε γνωστοποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 11070 και ημερομηνία 22 Ιουλίου 2015.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Eιδικού Συνεργάτη Δημάρχου (Νομικού – Δικηγόρου) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΦΕΚ 2107/Β/2011).
4. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα Διοικητικού, Αστικού, Εργατικού, Εμπορικού Δικαίου, ζητήματα Αυτοδιοίκησης και εν γένει σε νομικά ζητήματα.
5. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Νομικού ως Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα νομικής φύσεως όπως: ζητήματα Διοικητικού, Αστικού, Εργατικού, Εμπορικού Δικαίου, ζητήματα Αυτοδιοίκησης καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Eιδικό Συνεργάτη Δημάρχου (Νομικού – Δικηγόρου) σε θέματα Διοικητικού, Αστικού, Εργατικού, Εμπορικού Δικαίου, ζητήματα Αυτοδιοίκησης και εν γένει σε νομικά ζητήματα, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, στα θέματα αρμοδιοτήτων του.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση αυτή του Eιδικού Συνεργάτη, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή:
1. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
3. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).
6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
7. Να είναι Δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με άδεια Δικηγορείν παρ’ Εφέταις και με 10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και εμπειρία σε γενική δικηγορία (αστικό, εργατικό, εμπορικό, ποινικό, διοικητικό) και να έχουν ασχοληθεί και με θέματα αυτοδιοίκησης.
8. Να κατέχουν πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (επιπλέον τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των παραπάνω προσόντων διορισμού.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Πιστοποιημένη εμπειρία.
5. Τίτλους σπουδών.

Η επιλογή θα γίνει από την Δήμαρχο η οποία θα αποφασίσει κατά την κρίση της για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007). Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Δημάρχου (Τηλ. 22263 50010, 22263 50013).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στη εφημερίδα.
Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Η γνωστοποίηση αυτή να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ευβοίας,  να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δήμαρχος, Ελένη Ευσταθίου.