Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΠΑΖΑΡΙΑ 2015: Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΚΩΝ

Απόσπασμα από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.

Aριθμός Απόφασης : 161/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015 πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη Δήμαρχος - Πρόεδρος, Ζουπανιώτης Δημήτριος, Σελίμης Κωνσταντίνος, Καψοράχης Χρήστος και Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ και Πετσής Ηλίας (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα).

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2015 έως 7/9/2015, προτείνω να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06 προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄
.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή παραπηγμάτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ( 6.000,00)€
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι διακόσια εβδομήντα (270) περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ 3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων 3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα ευρώ(60,00)€ με το ΦΠΑ
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την καθορισμένη ημερομηνία , δηλαδή την 18/8/2015 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα στις 19/8/2015 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους διαγωνισμούς για τρία(3) χρόνια.
7. Τα χρήματα θα καταβληθούν από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη.
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α) ΄Αδεια έναρξης επαγγέλματος.
β) Δημοτική Φορολογική ενημερότητα.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2015. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη. Σελίμης Κων/νος, Ζουπανιώτης Δημήτριος, Καψοράχης Χρήστος, Χριστοφάκης Εμμανουήλ.
Ιστιαία 10/8/2015