Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΠΑΖΑΡΙΑ 2015: Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Απόσπασμα από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.

Aριθμός Απόφασης : 160/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015 πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη Δήμαρχος - Πρόεδρος, Ζουπανιώτης Δημήτριος, Σελίμης Κωνσταντίνος, Καψοράχης Χρήστος και Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ και Πετσής Ηλίας (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα).
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Για την κατασκευή και εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2015 έως 7/9/2015, προτείνω να γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/06 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ.270/81,
προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.
2. Καθορίζεται τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στον ειδικό Χώρο της εμποροπανήγυρης 600τ.μ. ανερχόμενη στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ(6.000,00)€.
3. Τα χρήματα του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταβληθούν την ίδια μέρα στο χώρο της δημοπρασίας, σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης θα αποκλείεται.
4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί αυτή θα επαναληφθεί στις 19/8/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο
5. Δεν θα διατεθεί άλλος χώρος για τυχερά παιχνίδια(ηλεκτρονικά κ.λ.π) εκτός του χώρου του Λούνα Πάρκ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ, ο χώρος αυτός θα διατεθεί ασκεπής σε καντίνες, πλανόδιους εμπόρους, κ.λ.π.
6. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α)΄Εναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
β)Φορολογική ενημερότητα.
γ)Ασφαλιστική ενημερότητα.
δ)Βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Π.Δ.12/2005.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2015. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη. Σελίμης Κων/νος, Ζουπανιώτης Δημήτριος, Καψοράχης Χρήστος, Χριστοφάκης Εμμανουήλ.
Ιστιαία 10/8/2015