Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) χαρακτηρίζει ο Νόμος 3937 τις περιοχές Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι, Δέλτα Ξηριά, Υδροχαρές Δάσος Αγίου Νικολάου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη.

Ο Νόμος 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» τροποποιεί τον Νόμο  1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

Ακολουθεί ο Νόμος από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…