Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια Ειδικού δημοτικού Σχολείου Ν. Πύργου και Δημοτικού Σχολείου Τσαπουρνιάς, έκδωσε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ έχοντας υπόψη:

1.Άρθρο 243 Ν.3463/06
2.Άρθρο 65 του Ν.3852/2010
3.Άρθρο 113 του Ν.1892/90 όπως ισχύει
4.Άρθρο 36 του Ν.3699/08 καθαρισμός σχολείων Α ́/βάθμιας και Β ́/βάθμιας εκπαίδευσης
5.Υπουργική Απόφαση 2/18254/0022/34-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/174-2008),
(καθορισμός αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων)
6.Ν.3870/10 άρθρο 18 ( εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
1892/1990)

προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη (δύο) 2 καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016 που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα του :

1. ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) 3. Εντοπιότητα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η αιτούσα δεν έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με οποιοδήποτε άλλο φορέα είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό .
5. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ 2015.
6.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ/ΟΥ
7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (67 % ΚΑΙ ΑΝΩ ) ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΟΣ ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
8 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται  στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ (ΙΣΤΙΑΙΑ ) από ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 και ώρα 14:00ΜΜ.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ