Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΛΙΒΑΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Για πολλοστή φορά η προβληματική Δημοτική Ιχθυοτροφική Επιχείρηση ΜΕΓΑΛΟ ΛΙΒΑΡΙ ήρθε προς συζήτηση στον δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Προβληματική γιατί μετά τις ανεξόφλητες εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, μπλοκαρίστηκε η νόμιμη λειτουργία της με αποτέλεσμα να συνεχίσει να λειτουργεί “μαύρα” -σύμφωνα με καταγγελίες και αναφορές αιρετών και πολιτών- υπό την επίβλεψη προνομιούχων που πλουτίζουν.

Τα επεισόδια που έχουν δημιουργηθεί στο Μεγάλο Λιβάρι έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τα ΜΜΕ και την δικαιοσύνη. Από καθημερινοί καυγάδες για λίγα ψάρια και καβούρια, ως μεγάλα επεισόδια με πρωταγωνιστές χρυσαυγίτες και αιρετούς. Ποιος θα έχει τα κλειδιά των κλουβιών και ποιος θα είναι το “αφεντικό” ήταν πάντα το ζητούμενο.

Συγκεκριμένα, στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015 συζητήθηκε το θέμα «Γνωμοδότηση πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αναστασίου Κοντοκώστα σχετικά με Δημοτική Ιχθυοτροφική Επιχείρηση (σχετ. η υπ’ αρ. 90/2015 ΑΟΕ)».

Με την 90/2015 απόφασή μας διορίσαμε Δικηγόρο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού τον κ. Αναστάσιο Κοντοκώστα Δικηγόρο Αθηνών (Βησσαρίωνος 4, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30159) στον οποίο η Επιτροπή παρείχε εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ενεργώντας στο όνομα κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου ενημερώσει ως προς τις ενέργειες που θα πρέπει να προβεί το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη Δημοτική Ιχθυοτροφική Επιχείρηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε ομόφωνα την από 8-6-2015 εισήγηση του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα και την εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνει το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως αμοιβή για εργασία πέντε ωρών (5 Χ 80,00€=400,00€) του ανωτέρω Δικηγόρου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ…


Ι. Ιστορικό
Δυνάμει τη υπ’ αριθμ. 2051/1984 ΚΥΑ (ΦΕΚ 34 Β 1984) παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιστιαίας η χρήση του τότε Εθνικού Ιχθυοτροφείου «Μεγάλο Λιβάρι». Μεταξύ άλλων οι κύριοι όροι της παραχώρησης είναι οι εξής: Η παραχώρηση της χρήσης (διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση) έγινε με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση της έκτασης και περιελάμβανε και τυχόν κτίσματα, μόνιμα εργαλεία, συλληπτικές εγκαταστάσεις και λοιπά παρακολουθήματα. Δεν ήταν επιτρεπτή η εκχώρηση της αλιευτικής εκμετάλλευσης της παραχωρούμενης έκτασης σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση από το Δήμο Ιστιαίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων είναι δυνατή η ανάκληση της παραχώρησης, με έκδοση νέας ΚΥΑ. Σε αυτή την περίπτωση η παραχωρούμενη έκταση θα περιέλθει εκ νέου στο Υπουργείο Γεωργίας. Η εποπτεία για την τήρηση των όρων ανατέθηκε στην τότε Νομαρχία Ευβοίας.
Στη συνέχεια, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35491/1988 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 481Β/14-7-1988) συνεστήθη στον Δήμο Ιστιαίας Δημοτική επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Δημοτική Ιχθυοτροφική Επιχείρηση Ιστιαίας «Μεγάλο Λιβάρι» και με σκοπό την εκμετάλλευση του ιχθυοτροφείου για την παραγωγή ιχθύων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής. Η επιχείρηση θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, τρεις εκ των οποίων θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ιστιαίας. Η διάρκεια της επιχείρησης ορίστηκε στα 50 έτη από τη δημοσίευση του ΦΕΚ και η διάλυση της επιχείρησης συντελείται:
Α) Οποτεδήποτε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (απόλυτη πλειοψηφία) και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Β) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης
Γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση θα γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείτε η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Τυχόν υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο Ιστιαίας.
Στη συνέχεια, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η δημοτική επιχείρηση, και δυνάμει του άρθρου 75 του Ν. 2065/1992 με το οποίο επιτρέπεται στου ΟΤΑ να εκμισθώνουν με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας σε τρίτους με δημοπρασία τις παραχωρούμενες αλιευτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα και με τις διατάξεις του αλιευτικού κώδικα ν.δ. 420/1970, εξεδόθει η υπ’ αριθμ. 140410/2006 (ΦΕΚ 136Β 6/2/2006) άδεια του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων η οποία ενέκρινε την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου «Μεγάλο Λιβάρι» από το Δήμο Ιστιαίας.
Στη συνέχεια κατόπιν αντιστοίχων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας αποφασίστηκε η εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου «Μεγάλο Λιβάρι» (αριθμ. απόφασης 274/2011) και ορίστηκε τριμελής επιτροπή εκτίμησης της τιμής εκκίνησης της μίσθωσης (300/2011 όπως διορθώθηκε με την 142/2012) και τριμελής επιτροπή διαγωνισμού εκμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης (301/2011).
Τέλος με την υπ’ αριθμ. 301/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας αποφασίστηκε η λύση και η εκκαθάριση της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας, χωρίς ωστόσο στην ίδια ως άνω απόφαση να οριστούν εκκαθαριστές.

ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο
Αρχικά, κατά τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης, τα θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία, τη την οργάνωση , τη διαχείρισης και την εποπτεία της δημοτικής επιχείρησης ορίζονταν από τον τότε Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ.76/1985, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 323/1989 και εν συνεχεία από το Π.Δ. 410/1995, στο οποίο αναφέρονται οι ισχύοντες σήμερα νόμοι 3463/2006 και 3852/2010. Με βάση το άρθρο 277 του Π.Δ. 410/1995 «1 . Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους Επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε Επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε Επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.»
Κατά τον χρόνο λύσης της δημοτικής επιχείρησης και θέσης αυτής σε εκκαθάριση ίσχυε το άρθρο 252 του Ν. 3463/2006 και οριζόταν το εξής: «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής: α. Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, β. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α….. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 8. Η ευθύνη Δήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει σε επιχείρηση Ο.Τ.Α. περιορίζεται κατά το τμήμα της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης.»
Αντίστοιχα το άρθρο 269 του ιδίου ως άνω Νόμου όριζε ότι : «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 31.12.2007, όσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τις οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.»
Ενώ περαιτέρω το ίδιο άρθρο ορίσει ότι: "8. Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 είναι δυνατόν, έως την 31.12.2008 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 263 παρ. 2, να μετατραπούν, ως προς τους εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς που επιδιώκουν, χωρίς στάδιο εκκαθάρισης, σε ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. ή σε δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες, με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 67 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.»
Η παραπάνω προθεσμίες παρατάθηκαν με το άρθρο 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Τέλος με το άρθρο 262 του Ν. 3463/2006 ορίζεται η διαδικασία λύσης δημοτικής επιχείρησης ως εξής: «1. Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 2. Τη Λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.»
Με το ίδιο τρόπο άλλωστε ρυθμίζει τη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων και η ΥΑ 25027/1984 που ορίζει ότι «1. Δημοτική ή Κοινοτική επιχείρησης διαλύεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και (απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών). Με την παρ.13 άρθρ.1 Ν.2307/1995 (Α 113) ορίζεται ότι όπου στο κείμενο της παρούσης απόφασης αναγράφεται: "απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών" εφεξής αντικαθίσταται με: "πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή". 2. Η επιχείρηση επίσης διαλύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης, β) σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης. 3. Τη διάλυση επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο, αν η πράξη σύστάσης της επιχείρησης δεν προβλέπει τον ορισμό ειδικών εκκαθαριστών. 4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης. 5. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο δήμο ή την κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη».
Στη συνέχεια το καθεστώς που διέπει τις δημοτικές επιχειρήσεις επανακαθορίστηκε δυνάμει των άρθρων 107 επ. του Ν. 3852/2010, ο οποίος αναμόρφωσε ριζικά το νομικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα ορίζει ότι: «1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον: α) μία κοινωφελή επιχείρηση, β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), γ) μία επιχείρηση με ειδικό
σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούμένους δήμους, και δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ., εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούμενους δήμους.».

ΙΙΙ. Συμπέρασμα
Με βάση όλα τα παραπάνω:
Οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις (όπου δηλαδή συμμετέχει μόνο ένας δήμος), είχαν την υποχρέωση μέχρι την 31/12/2010 να προσαρμοστούν τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, δηλαδή είτε να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείας διατηρώντας τον εμπορικό χαρακτήρα τους, είτε να επιλέξουν να μετατραπούν σε κοινωφελή επιχείρηση διατηρώντας μόνο τις κοινωνικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, είτε να διαλυθούν.
Με την παρ. 1 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 τίθεται αποκλειστική προθεσμία ( μέχρ ι την 31η Δεκεμβρίου 2010) προκειμένου όλες οι υφιστάμενες σήμερα επιχειρήσεις των ΟΤΑ, που έχουν συσταθεί από τους ίδιους, είτε αυτές στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σε όσες περιπτώσεις δεν προσαρμοστεί το καταστατικό, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι εν λόγω επιχειρήσεις λύονται, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων και τίθενται υπό εκκαθάριση. Κατά συνέπεια, εφόσον κατά την έννοια των διατάξεων αυτών η λύση είναι αυτοδίκαια (ρητή αναφορά στην εισηγητική έκθεση του νόμου), η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θα έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα, ενώ θα ρυθμίζει και τις σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας λύσης (π.χ. ορισμός εκκαθαριστών και χρόνος περάτωσης της εκκαθάρισης).
Επιπλέον, με τον ισχύοντα Ν. 3852/2010 περιορίζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορεί να έχει ή να συστήνει ένας δήμο και οι νέοι, «καλλικρατικοί», δήμοι μπορεί να έχουν μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία κοινωφελή επιχείρηση, μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης, μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους και μία δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους δήμους.
Συνεπώς, η υπ’ αριθμ. 301/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα προεκτεθέντα, έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα, ενώ δε ρυθμίζει τις σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας λύσης (ορισμός εκκαθαριστών και χρόνος περάτωσης της εκκαθάρισης), τις οποίες οφείλει να ρυθμίσει νέο δημοτικό συμβούλιο.

IV. Ειδικότερα θέματα
Α) Ευθύνη Δήμου Ιστιαίας προς τρίτους σε περίπτωση λύσης της δημοτικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 277 του π.δ.410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το N. 3643/2006 «Η Διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική Διαχείριση» και επιπλέον «5. Ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων», με την επιφύλαξη του άρθρου 269 παρ. 6 του Ν. 3643/2006, περί αποζημίωσης των εργαζομένων και του άρθρου42 παρ.1-3 Ν.380/2009, περί δεδουλευμένων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού (μόνο εάν υφίστανται πόροι και αποφασιστεί αιτιολογημένα από το Δημοτικό Συμβούλιο.)
Εν όψει αυτών οι κάθε είδους υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία τους βαρύνουν τη δημοτική επιχείρηση και μόνον, χωρίς αυτές να μπορούν να μεταβιβασθούν και εκπληρωθούν από τους συστήσαντες αυτές Ο.Τ.Α.
Β) Δυνατότητα εκμίσθωσης της παραχωρηθείσας έκτασης Μεγάλο Λιβάρι σε περίπτωση λύσης της δημοτικής επιχείρησης.
Δυνάμει του άρθρου 75 του Ν. 2065/1992 με το οποίο επιτρέπεται στους ΟΤΑ να εκμισθώνουν με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας σε τρίτους με δημοπρασία τις παραχωρούμενες αλιευτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα και με τις διατάξεις του αλιευτικού κώδικα ν.δ. 420/1970, εξεδόθει η υπ’ αριθμ. 140410/2006 (ΦΕΚ 136Β 6/2/2006) άδεια του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων η οποία ενέκρινε την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου «Μεγάλο Λιβάρι» από το Δήμο Ιστιαίας.
Εκμισθωτής στην περίπτωση εκμίσθωσης θα είναι κατά το ΦΕΚ ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κανένα κώλυμα εκμίσθωσης σχετικό με τη λύση και εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης. Άλλωστε σε περίπτωση προγενέστερης μίσθωσης της παραχωρηθείσας περιοχής (η σχετική άδεια έχει δοθεί από το 2006) ήταν επιβεβλημένη η λύσης της δημοτικής επιχείρησης, καθώς η τελευταία, με την εκμίσθωση της περιοχής, δεν θα μπορούσε να επιτελέσει το σκοπό της.
Γ) Δυνατότητα κεντρικής διοίκησης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 2051/1984 ΚΥΑ παραχώρησης της έκτασης.
Δυνάμει τη υπ’ αριθμ. 2051/1984 ΚΥΑ (ΦΕΚ 34 Β 1984) παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιστιαίας η χρήση του τότε Εθνικού Ιχθυοτροφείου «Μεγάλο Λιβάρι». Η παραχώρηση τελεί υπό τους όρους που τίθενται στο εν λόγω ΦΕΚ και είναι οι εξής (κάποιοι εκ των οπίων τροποποιηθήκαν με τη μεταγενέστερη απόφαση έγκρισης εκμίσθωσης):
Η παραχώρηση γίνεται με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση της έκτασης που παραχωρείται, από το Δήμο Ιστιαίας. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της αλιευτικής εκμετάλλευσης από το Δήμο Ιστιαίας σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση (ο συγκεκριμένος όρος έχει τροποποιηθεί δυνάμει της έγκρισης εκμίσθωσης και άρα παραλείπεται ως μη ισχύων). Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της φύσης της έκτασης ή ο περιορισμός της υδάτινης επιφάνειας της, με σκοπό τη διαφορετική, πλην της αλιευτικής εκμετάλλευσης της. Η αλιευτική εκμετάλλευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της αλιείας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής αλιευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Για την αλιευτική εκμετάλλευση Μεγάλο Λιβάρι θα εκπονηθεί με φροντίδα του Δήμου Ιστιαίας πρόγραμμα αλιευτικής αξιοποίησης του, που θα πρέπει να εγκριθεί από της αρμόδιες υπηρεσίας της νομαρχίας Ευβοίας.
Ο Δήμος Ιστιαίας έχει υποχρέωση από τα έσοδα του ιχθυοτροφείου, τα οποία περιέρχονται με την απόφαση μας αυτή εξ ολοκλήρου στο Δήμο, να κατασκευάζει τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα για την αξιοποίηση του ιχθυοτροφείου, καθώς και να διαθέτει τις πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Κατά την αλιευτική εκμετάλλευση, ο Δήμος Ιστιαίας θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του οικολογικού περιβάλλοντος της θέσης του ιχθυοτροφείου.» Σε περίπτωση μη τήρησης οποιοδήποτε από τους όρους της παραχώρησης είναι δυνατή η ανάκληση της παραχώρησης. Επομένως, κατά τα ως άνω και σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παραχώρησης (όπως για παράδειγμα η μεταβολή τους σκοπού της παραχώρησης) είναι δυνατή η ανάκληση της απόφασης παραχώρησης.