Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σάμου, διακηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την Προμήθεια παραδοσιακών σκαφών για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου.

Η  αρίθμ. πρωτ. 25682/02-10-2015 Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην  εφαρμογή Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7Ε9Ω1Κ-ΩΤΒ

Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος