Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΤΙΝΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ;
Οι πιέσεις της Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ ΑΕ) Στερεάς Ελλάδας, τα ρεπορτάζ του ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS για την υπερχείλιση στραγγισμάτων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ιστιαίας και οι καταγγελίες πολιτών για της ρύπανση της ευρύτερης περιοχής της Παναγιάς Ντινιούς (αγροτικές εκτάσεις, Δηνιόρεμα, Ξηριάς, θάλασσα), φαίνεται πως θα αποδώσουν καρπούς ώστε να δοθεί επιτελούς λύση στο πρόβλημα που δημιουργείται κατά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Την Δευτέρα 28 Νοέμβριου 2016 στη Θήβα, την έδρα του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας που έχει την διαχείριση του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, το 20ο θέμα συζήτησης στην τακτική συνεδρίαση του φορέα ήταν η λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων και συμπληρωματικά έργα στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας», στο πλαίσιο της 14.6i.26 -27.1 πρόσκλησης της ΕΥΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρευρισκόμενα μέλη, με τον Πρόεδρο του ΦοΔΣΑ και Δήμαρχο Λαμιέων, Νικόλαο Σταυρογιάννη, να αναφέρει στην αίθουσα  πως ο φορέας θα πραγματοποιήσει και δύο υποέργα (κατασκευή καλαμιώνα και χωματουργικές εργασίες) στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας για να προοριστεί το φαινόμενο, ώσπου να εγκριθεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση και να δοθεί μόνιμη και σωστή λύση. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, μόλις το επιτρέψει ο καιρός.

«…υπάρχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας, ένα παλιό πρόβλημα που ο Δήμος και ο ΦοΔΣΑ ανέλαβε από τους προηγούμενους γιατί δεν είχαν γίνει όπως έπρεπε να γίνουν τα έργα εκεί. Είχε υποβληθεί και το 2014 σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ που είχε απορριφτεί. Αποφασίστηκε σήμερα η εξουσιοδότηση της υπηρεσίας για την σύνταξη του σχετικού φακέλου προκειμένου να υποβληθεί για χρηματοδότηση λόγο μεγάλου κόστους…» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σταυρογιάννης στο ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS που ήταν αποκλειστικά εκεί (δείτε το βίντεο).

Η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, αναφέρει:

Θέμα  20ο
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας  στραγγισμάτων και  συμπληρωματικά έργα στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας», στο πλαίσιο της 14.6i.26 -27.1 πρόσκλησης της ΕΥΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δημοσιεύτηκε η 14.6i.26-27.1 πρόσκληση με α/α ΟΠΣ: 1465,  στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».
Στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας υπάρχει άμεση ανάγκη για την αναβάθμιση της   εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων, και για αυτό το λόγο είχε υποβληθεί και το 2014 σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το αίτημα αυτό είχε απορριφθεί καθώς η προτεινόμενη πράξη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο επιλεξιμότητας της εν λόγω προγραμματικής περιόδου.
Η κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» κρίνεται απαραίτητη καθώς θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Ως έργο  περιλαμβάνεται στην πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ  και  είναι αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..
Για τη λήψη χρηματοδότησης οποιαδήποτε νέας πράξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020, απαιτείται η υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Ως εκ τούτου προτείνεται:
1.   Η λήψη απόφασης για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» στο πλαίσιο της εκδοθείσας πρόσκλησης.
2.   Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος  του Φορέα για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, βεβαιώσεων, δελτίων, δηλώσεων, εκθέσεων, τεκμηριώσεων, εγκρίσεων και λοιπών δικαιολογητικών που  απαιτούνται από την πρόσκληση και περιγράφονται σε αυτή.