Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

Α. Οι βεβαιωμένες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

Αριθμός Δόσεων - Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων τόκων
Εφάπαξ 100%
2 έως 24 - 80%
25 έως 48 - 70%
49 έως 72 - 60%
73 έως 100 - 50%

Β. Στη Ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού έως 30-11-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στα τηλ. 2226350022-018-308-311.

ΑΙΤΗΣΗ: https://tinyurl.com/ybr9jmqd