Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Εντάχθηκε η πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ακολουθεί η απόφαση ένταξης της πράξης...