Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Κατά της υπ’αρίθμ 79/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που πάρθηκε στις 23-03-2018 κατέθεσα την επισυναπτόμενη ΕΝΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ προκειμένου να ακυρωθεί η προαναφερόμενη απόφαση για να πληρωθεί το ποσό 58015,00€ και να επιστραφεί το ποσό των 30000,00€ που έχει πληρωθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ήτοι συνολικά ποσό 88015,00€ που κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να ψηφισθεί και να υποστεί ο Δήμος ζημία 88015,00€ εξαιτίας κακών χειρισμών και ανυπόστατων ισχυρισμών των εισηγούντων το θέμα για την πληρωμή και το οποίο καταψήφισα και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία!

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ
2) 2η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
3) ΥΕΔΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 1ο χλμ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

      Του Βασίλη Δημόπουλου του Χρήστου Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Οικονομολόγου Φοροτεχνικού με Α.Φ.Μ 020672772 και ΑΔΤ ΑΜ 626671 Α.Τ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

      Ενίσταμαι και καταγγέλλω την υπ’αρίθμ.79/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία για τους κάτωθι ορθούς βασίμους και αληθείς λόγους και για όσους άλλους ήθελα να προσθέσω κατά την συζήτηση της παρούσης και όπου κληθώ.
      ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Κλήθηκα νομίμως στις 19-03-2018 για την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού όπου στα θέματα που συζητήθηκαν στις 23-03-2018 υπήρξε και το υπ’αρίθμ. 12 της ημερήσιας διάταξης επί της υπ’ αρίθμ. 37/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου με θέμα «Επί γνωμοδοτήσεως του πληρεξουσίου Δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη» Ποιο συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο δικηγόρο ανατέθηκε με την υπ’αρίθμ 34/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπ’αρίθμ. 166/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
      Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 166/2017 απόφαση η κ. Ανέστη Αικατερίνη του Γρηγορίου ως ενάγουσα ισχυρίζεται ότι το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2010 έως και τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, δυνάμει προφορικής συμφωνίας με τον Δήμο Αρτεμισίου Ευβοίας, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον τότε Δήμαρχο κ. Ζάχο Χριστοφή, κατήρτισε τις ειδικότερα περιγραφόμενες στην αγωγή συμβάσεις πώλησης ειδών ύδρευσης και υγιεινής, έναντι του συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικής αξίας 58000,00€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Παρόλο δε που η ενάγουσα όπως ισχυρίζεται πώλησε και παρέδωσε τα προϊόντα, που αναλυτικά εκτίθενται στην αγωγή, στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο, τόσο ο αγοραστής Δήμος Αρτεμισίων Ευβοίας, όσο και ο εναγόμενος Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, ως καθολικός διάδοχος του ανωτέρου νομικού προσώπου, δεν της κατέβαλε το συμφωνημένο τίμημα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ιδίας.
      Το δικαστήριο αποφάσισε στις 05-04-2017 στην από 02-01-2015 την αγωγή αυτή και υποχρεώνει τον εναγόμενο δήμο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό 71340,00€ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, μέχρι της εξόφλησής της. Κηρύσσει την απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 30000,00€.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΖΗΤΩ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

    1) Όπως αναφέρεται στην αγωγή η ενάγουσα η συναλλαγή έγινε από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι το Νοέμβριο του 2010. Κατά την συζήτηση του θέματος 23-03-2018 ζήτησα να μου δοθούν τόσο τα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί όσο και η υπ’αρίθμ 166/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας τα οποία ήταν υποχρεωμένος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου βάση του Ν3852/2010 να μου τα είχε επισυνάψει στην πρόσκληση και δεν μου δόθηκαν. Από έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι κατά παράβαση του Κ.Β.Σ. δεν είχαν εκδοθεί τιμολόγια το 2010 άρα δεν υφίσταται συναλλαγή.
    2) Δεν υπάρχει πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του 2010 για την παραλαβή και διάθεση των αγορασθέντων προϊόντων.
    3) Κατά την σύνταξη της απογραφής του τέως Δήμου Αρτεμισίου κατά την ενοποίηση με τον νέο Καποδιστριακό Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού δεν αναφέρεται πουθενά ως υποχρέωση του τέως δήμου της συγκεκριμένης δαπάνης ούτε αναγράφεται στον ισολογισμό αρχής 01-01-2011 του νέου δήμου.
    4) Από την απόφαση που διάβασα αναφέρεται ότι η ενάγουσα εξέδωσε τα υπ’αρίθμ 1,2 και 3/15-01-2014 τιμολόγια αξίας 58000,00€ συν Φ.Π.Α. 13340,00€ ίσον 71340,00€ για την συγκεκριμένη δαπάνη του 2010 κατά παράβαση του Κ.Β.Σ. που ορίζει ότι κατά την συναλλαγή εκδίδεται Τ.Π.-Δ.Α. ή επί συνεχόμενων πωλήσεων Δελτίο Αποστολής και τιμολογείται ειδικά για το δημόσιο και τους ΟΤΑ μέχρι τέλος της χρήσεως της συναλλαγής.
    5) Δεν πάρθηκαν τα ανάλογα μέτρα για την προστασία του Δήμου κατά της Πρωτόδικης απόφασης υπ’αρίθμ. 166/2017 και να κατατεθεί έφεση κατ’ αυτής όπως επιβάλλεται εκ του νόμου στις περιπτώσεις συναλλαγών του Δημοσίου. Παρά ταύτα κατέστη η απόφαση αμετάκλητος και διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης ουδεμία μα ουδεμία ένσταση δεν υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κατά την εκδίκαση και συζήτηση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο.
    6) Εξεδόθη το υπ’αρίθμ. 1276/09-11-2017 ένταλμα πληρωμής 30000,00€ προς την κ. Ανέστη Αικατερίνη χωρίς να εξετασθεί εάν για τα τιμολόγια αυτά έχει πληρωθεί ο Φ.Π.Α. έχει φορολογηθεί η ενάγουσα και έχουν σταλεί στο σύστημα του gsis οι καταστάσεις ΜΥΦ.
    7) Από έρευνα που έκανα τα εν λόγο τιμολόγια δεν υπάρχουν στον Δήμο ούτε έχουν περαστεί στα βιβλία ούτε στις καταστάσεις Προμηθευτών Πελατών ούτε στις δηλώσεις Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Όπως γίνει δεκτή η παρούσα ένστασής – καταγγελία μου ως εμπροθέσμως ασκηθείσα και αναλάβει η κάθε υπηρεσία στην οποία αναφέρομαι την ευθύνη ελέγχου που απορρέει μέσα από αυτό το έγγραφό μου και ακυρωθεί η υπ’αρίθμ. 79/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την πληρωμή του υπολοίπου ποσού 58015,07€ στην κ. Αικατερίνη Ανέστη του Γρηγορίου. Να γίνει έλεγχος ως προς την εγκυρότητα των φορολογικών στοιχείων, της απόδοσης των φόρων Φ.Π.Α. , Εισοδήματος, υποβολής Δηλώσεων Προμηθευτών Πελατών τόσο στην ενάγουσα όσο και στο Δήμο και να αποδοθούν όπου δει οι αναλογούσες ευθύνες.

ΙΣΤΙΑΙΑ 28-03-2018
Ο ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ